Εθνική Νομοθεσία

Εθνική Νομοθεσία

  • Νόμος 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ Α' 147/2016)
  • Υπουργική Απόφαση "Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμοτητας δαπανών για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων" (ΥΠΑΣΥΔ) / ΦΕΚ Β' 3051/2021