ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014–2020

ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014–2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας την περίοδο 2014-2020
Δημοτικό Σχολείο Σίφνου

Το ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020, ένα σύνολο προγραμμάτων με στόχο την ανάπτυξη της χώρας και σχεδιάστηκε με τρόπο που να ανταποκρίνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Νοτίου Αιγαίου αλλά και στις εθνικές στρατηγικές προτεραιότητες.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 με προϋπολογισμό 168,2 εκ. ευρώ. Ποσοστό 50% προέρχεται από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 62,2 εκ. € και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 21,9 εκ. €), ενώ το υπόλοιπο 50% αποτελεί εθνική συμμετοχή.

Τον Δεκέμβριου του 2017 το Πρόγραμμα ενισχύθηκε με 4,8 εκ. ευρώ δημόσιας δαπάνης στο πλαίσιο της διαδικασίας τεχνικής προσαρμογής.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε και να δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα, όπως ισχύει σήμερα (μετά την αναθεώρηση του 2020) σε μορφή pdf.

Κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του ΕΠ είναι το Νότιο Αιγαίο να αποτελέσει έναν από τους κορυφαίους προορισμούς του τουρισμού εμπειρίας παγκοσμίως, μέσα από την υιοθέτηση μιας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, διαφοροποίησης του προϊόντος και δημιουργίας ταυτότητας προορισμού.

Για την επίτευξη του στόχου θα επιδιωχθεί η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της Περιφέρειας με αναλογική ενίσχυση των εδραιωμένων και αναδυόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και η άμβλυνση των προβλημάτων και των μειονεκτημάτων που οφείλονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα πολύ-νησιωτικότητάς της. Βασική κατεύθυνση είναι η διάχυση των επιπτώσεων και ωφελειών που προκαλεί ο τουρισμός που αποτελεί τον βασικό αναπτυξιακό μοχλό της περιφερειακής οικονομίας και στις υπόλοιπες δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, της μεταποίησης και των υπηρεσιών, δραστηριότητες που συνδέονται οικονομικά και επιχειρηματικά μαζί του στο πλαίσιο της αλυσίδας αξιών.

Κυριότερες προτεραιότητες του Προγράμματος είναι οι εξής:

 • Ενίσχυση της οικονομικής βάσης, με την ανάδειξη και ανάπτυξη καινοτομίας, την ανάκαμψη της μεταποίησης με στόχο την αντιμετώπιση της τουριστικής μονοειδίκευσης και την ενίσχυση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, με την βελτίωση δικτύων και υπηρεσιών            
 • Εξασφάλιση της αειφορίας με την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και τη συνετή διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων
 • Αντιμετώπιση της νησιωτικότητας και των προβλημάτων στις μεταφορές και στην πρόσβαση στις αγορές, με έμφαση στις υποδομές και στις υπηρεσίες μεταφορών και την προσέλευση επενδύσεων από τον ηπειρωτικό χώρο.
 • Στήριξη της απασχόλησης, συγκράτηση του πληθυσμού και των παραγωγικών ηλικιών και προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας

Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 7 Άξονες Προτεραιότητας:

 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας (17,4 εκ. €)
 2. Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων (39 εκ. €)
 3. Βελτίωση βασικών υποδομών (41,1 εκ. €)
 4. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης - Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού (47,4 εκ. €)
 5. Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής (25 εκ. €)
 6. Τεχνική υποστήριξη ΕΤΠΑ (2,3 εκ. €)
 7. Τεχνική υποστήριξη ΕΚΤ (0,8 εκ. €)

Από τους πόρους του Προγράμματος έχει εκχωρηθεί σε άλλους φορείς η διαχείριση 28 εκ. ευρώ, σύμφωνα με τις παρακάτω αποφάσεις:

Εκχώρηση στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ, στην Επιτελική Δομή ΑπΚΟ, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΝΕΚ και στον ΕΦΕΠΑΕ.

Η υλοποίησή του ξεκίνησε τυπικά το 2015 μετά και σήμερα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Παράλληλα,  η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας διαχειρίζεται και ποσά που έχουν εκχωρηθεί από άλλα προγράμματα, και συγκεκριμένα:

 • το ποσό των 27,7 εκ. €, τα οποία έχουν εκχωρηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020, με το οποίο χρηματοδοτούνται –με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής- έργα συλλογής ή και επεξεργασίας λυμάτων που αφορούν σε οικισμούς Γ’ προτεραιότητας (δηλαδή με ισοδύναμο πληθυσμό από 2.000 έως 15.000 κατοίκους), για τους οποίους υπάρχει υποχρέωση από σχετική Κοινοτική Οδηγία.
 • το ποσό των 25,3 εκ. €, τα οποία έχουν εκχωρηθεί από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 –με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης- με το οποίο χρηματοδοτούνται δράσεις ανάπτυξης του γεωργικού τομέα.

 Στις επόμενες ενότητες μπορείτε να βρείτε όλα τα στοιχεία που αφορούν την υλοποίηση του προγράμματος.