Αξιολογήσεις Προγράμματος

Αξιολογήσεις Προγράμματος

1η Αξιολόγηση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 με αναθέτουσα αρχή την ΕΥΔ.

Η αξιολόγηση ανατέθηκε τον Οκτώβριο 2017 με ανάδοχο την εταιρεία  ΕΕΟ GROUP, με προϋπολογισμό 40 χιλ. € και διάρκεια υλοποίησης 9 μήνες.

 Η Αξιολόγηση εστίασε στην αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του ΕΠ, στην επίτευξη των στόχων του Πλαισίου Επιδόσεων και στην επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης.

Επιπρόσθετα, η Αξιολόγηση διερεύνησε τις ανάγκες σε δεδομένα, που απαιτούνται στο πλαίσιο των Αξιολογήσεων για την επίπτωση του Προγράμματος

Με βάση τα συμπεράσματα της Αξιολόγησης για την υλοποίηση και την επίτευξη των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης τεκμηριώθηκε η ανάγκη αναθεώρησης του ΕΠ και οι απαραίτητες τροποποιήσεις στους δείκτες και στη στοχοθεσία τους για το 2018 και το 2023

Δείτε ολόκληρο το κείμενο

2η Αξιολόγηση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 με αναθέτουσα αρχή την ΕΥΔ

Η αξιολόγηση ανατέθηκε τον Αύγουστο 2020 με ανάδοχο την εταιρεία REMACO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, με προϋπολογισμό 42,2 χιλ. € και διάρκεια υλοποίησης 9 μήνες.

Βασικός σκοπός της αξιολόγησης ήταν να διαπιστώσει την απόδοση των υλοποιούμενων δράσεων, τον βαθμό υλοποίησης των αρχικών στόχων και την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος. Εστίασε στην αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, στον βαθμό επίτευξης των στόχων του Πλαισίου Επιδόσεων και στην επικαιρότητα της λογικής της Παρέμβασης.

Με βάση τις εκτιμήσεις για την ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων του Προγράμματος και αυτών που προβλέπονταν να ενταχθούν και να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2023, έγινε εκτίμηση των συνολικών απαιτούμενων πόρων που θα απαιτηθούν με επιβάρυνση από εθνικούς πόρους. Στο πλαίσιο αυτό διαμορφώθηκε η πρόταση αναθεώρησης του Προγράμματος, μέσω της οποίας προτείνονταν ανακατανομή των πόρων.

Δείτε ολόκληρο το κείμενο

Έκθεση Αξιολόγησης για τη λειτουργία των Κοινωνικών Υποδομών του Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Η έκθεση Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών ολοκληρώθηκε το Μάιο 2021 και αφορά στα Κέντρα Κοινότητας, τις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

και τα Κέντρα Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ -δομές δηλαδή που χρηματοδοτήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014-2020.

Η μελέτη έχει σαν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της εφαρμογής των προγραμμάτων, καθώς και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της απόδοσης και των επιπτώσεών των Κοινωνικών

Δομών. Παράλληλα στοχεύει να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την άσκηση της Εθνικής Κοινωνικής Πολιτικής, καθώς και την προετοιμασία για την επόμενη Προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Δείτε ολόκληρο το κείμενο

Έρευνα κοινής γνώμης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Όπως προβλεπόταν από το Σχέδιο Αξιολόγησης κατά το έτος αναφοράς η ΕΥΔ προχώρησε στη «Διενέργεια έρευνας κοινής γνώμης αναφορικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020» με στόχο της αξιολόγηση της διαδικασίας και του τρόπου εφαρμογής των Μέτρων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρία Precise Strategy σε δείγμα 1.000 ατόμων με τηλεφωνικές συνεντεύξεις και τη χρήση γραπτού δομημένου ερωτηματολογίου.

Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας