Επιτροπή Παρακολούθησης

Επιτροπή Παρακολούθησης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου έχει ως αποστολή να παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος, καθώς και να εγκρίνει την εξειδίκευσή του. Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της καθορίζονται άρθρο 24 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α 265/23.12.2014) και στα άρθρα 47, 48, 49 και 110 του Kανονισμού ΕΕ 1303/2013.

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου. Η Επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους της διαχειριστικής αρχής του επιχειρησιακού προγράμματος, της εθνικής αρχής συντονισμού, της αρχής πιστοποίησης, των επιτελικών  δομών των υπουργείων, εκπροσώπους δημόσιων αρχών και φορέων αρμόδιων για θέματα που σχετίζονται με τις προτεραιότητες και την υλοποίηση του Ε.Π., εκπροσώπους της ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ, της ΜΟΔ ΑΕ, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίοι μπορούν να εισηγούνται θέματα για την ημερήσια διάταξη. Στην επιτροπή παρακολούθησης συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της αρχής ελέγχου, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθώς και της Επιτροπής με συμβουλευτική ιδιότητα.

1η Συνεδρίαση (Σύρος, 25/6/2015)

Εισηγήσεις

Απόφαση

2η Συνεδρίαση (Ρόδος, 21/10/2016)

Εισηγήσεις

Απόφαση

3η Συνεδρίαση (Νάξος, 24/11/2017)

Εισηγήσεις

Απόφαση

4η Συνεδρίαση (Κως, 26/10/2018)

Φάκελος

Απόφαση

5η Συνεδρίαση (Σύρος, 21/6/2019)

Φάκελος

Απόφαση

6η Συνεδρίαση (Ρόδος, 21/10/2022)

Φάκελος

Απόφαση