Εξειδίκευση Προγράμματος

Εξειδίκευση Προγράμματος

Από την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και μέχρι την υλοποίηση των δράσεων παρεμβάλλονται αρκετά στάδια. Το πρώτο από αυτά είναι η εξειδίκευση των δράσεων, δηλαδή η περιγραφή των κατηγοριών έργων που έχουν προσδιοριστεί στο κείμενο του Προγράμματος, του διαθέσιμου προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος που θα ακολουθηθεί, καθώς και ο καθορισμός των κριτηρίων βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν οι προτάσεις που θα υποβληθούν προς χρηματοδότηση. Τόσο η εξειδίκευση όσο και τα κριτήρια εγκρίνονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος.

Εδώ μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της εξειδίκευσης του Προγράμματος. Τα κριτήρια αξιολόγησης κάθε κατηγορίας έργων βρίσκονται συνημμένα στην αντίστοιχη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων.