Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025

Το ποσό που κατανεμήθηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΠΠΑ) 2021-2025 -που καταρτίστηκε από την Περιφέρεια στο πλαίσιο του Ν. 4635/2019- ανέρχεται αρχικά σε 91 εκ. ευρώ.

Ο απώτερος στόχος της πολιτικής της Περιφέρειας είναι η εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξής της, η πληρέστερη δυνατή αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της και η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και της προστασίας του περιβάλλοντος. Για να φτάσουμε εκεί απαιτείται σταδιακή αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος της οικονομίας, που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας απέναντι σε μεγάλες προκλήσεις και απροσδόκητες εξελίξεις.

Οι βασικές κατευθύνσεις και στρατηγικές επιλογές της Περιφέρειας για την περίοδο 2021-2025 συνοψίζονται στα παρακάτω:

 • Βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος
 • Συντήρηση και ανάπτυξη υφιστάμενων υποδομών και ειδικά υποδομών μεταφορών
 • Κοινωνική συνοχή
 • Ενίσχυση της εξωστρέφειας

Οι αναπτυξιακοί στόχοι του ΠΠΑ αναπτύσσονται σε τέσσερις πυλώνες:

 1. Πράσινη Ανάπτυξη
 2. Κοινωνική Ανάπτυξη
 3. Ανάπτυξη Υποδομών
 4. Εξωστρέφεια

Ειδικότερα προτείνεται η εξής κατανομή των πόρων ανά αναπτυξιακό στόχο και οι ακόλουθες κατηγορίες έργων και δράσεων.

1.   Πράσινη Ανάπτυξη - 40 εκ. €

 • Ενεργειακή απόδοση
 • Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
 • Ανάπτυξη υποδομών προστασίας
 • Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων
 • Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων
 • Στήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών παραγωγής & αποδοτικής χρήσης πόρων
 • Ανάδειξη, προστασία και αξιοποίηση της φυσικής κληρονομιάς
 • Πράσινες πόλεις

 2.   Κοινωνική Ανάπτυξη - 12,1 εκ. €

 • Υγεία - υποδομές, εξοπλισμός
 • Υποδομές στον τομέα του αθλητισμού
 • Κοινωνικές επενδύσεις (στήριξη της οικογένειας, ενίσχυση προσχολικής αγωγής)
 • Ενίσχυση υποδομών για βελτίωση της ενσωμάτωσης ΑΜΕΑ
 • Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

 3.   Ανάπτυξη Υποδομών - 30 εκ. €

 • Λιμενικές υποδομές
 • Οδικές υποδομές
 • Υδατοδρόμια
 • Οδική ασφάλεια

 4.   Εξωστρέφεια - 8 εκ. €

 • Προώθηση τουρισμού με έμφαση στις ανερχόμενες και μη παραδοσιακές αγορές
 • Προώθηση και ανάπτυξη υποδομών για εναλλακτικές μορφές τουρισμού
 • Ανάδειξη μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και τόπων ιστορικού ενδιαφέροντος
 • Προστασία, ανάπτυξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα
 • Υποδομές και δράσεις σύγχρονου πολιτισμού
 • Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες

Επίσης ποσό 0,9 εκ. € κατανέμεται στην Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος, που περιλαμβάνει ενέργειες τεχνικής υποστήριξης για τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, τη διαχείριση - παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιότητα, κτλ. του Προγράμματος.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο του ΠΠΑ και εδώ την Απόφαση της Περιβαλλοντικής Έγκρισης του Προγράμματος.