Στρατηγικές και Μελέτες

Στρατηγικές και Μελέτες

Στρατηγικές και άλλες μελέτες που σχετίζονται με το Πρόγραμμα

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης

Η Στρατηγική Έξυπνης εξειδίκευσης για την καινοτομία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εκπονήθηκε στο διάστημα από τον Ιούνιο 2013 έως τον Ιούνιο 2014.

Η Στρατηγική αφορά καταρχήν στη διαδικασία αναγνώρισης και εντοπισμού των μοναδικών χαρακτηριστικών και μέσων της Περιφέρειας, δίνοντας έμφαση στα συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της και εν συνεχεία στη δημιουργία ενός «οράματος» για την Περιφέρεια, στη δημιουργία και επιλογή σεναρίων ανάπτυξης και στον προσδιορισμό δράσεων και μετρήσιμων στόχων που θα συμβάλουν στην εφαρμογή της στρατηγικής και την επίτευξη του οράματος.

Δείτε ολόκληρο το κείμενο για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης

Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης

Η Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε Μορφής Διακρίσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εκπονήθηκε την άνοιξη του 2015.

Αποτελεί εξειδίκευση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Κοινωνική Ένταξη. Περιλαμβάνει ενότητες που αφορούν το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για την καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων, την ανάλυση και αξιολόγηση των Περιφερειακών Αναγκών και την ανάπτυξη της Περιφερειακής Στρατηγικής στη βάση των στρατηγικών στόχων και της εξειδίκευσης των παρεμβάσεων. 

Δείτε ολόκληρο το κείμενο για τη Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης

Μελέτη Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας

Η μελέτη για τον εντοπισμό και την καταγραφή των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εκπονήθηκε το διάστημα του καλοκαιριού του 2016. Στόχος της είναι ο εντοπισμός και η καταγραφή με τρόπο συστηματικό, με αξιοποίηση πρωτογενών και δευτερογενών πηγών δεδομένων,  των αναγκών της περιφερειακής αγοράς εργασίας σε δεξιότητες και επαγγέλματα, προκειμένου να είναι δυνατόν να ενεργοποιηθούν οι κατάλληλες δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων από το Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2014-2020. 

Δείτε ολόκληρη τη Μελέτη Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Ένταξη των Ρομά

To Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των Ρομά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο 2015.

Με το Επιχειρησιακό Σχέδιο  επιδιώκεται, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του πληθυσμού των Ρομά, εξετάζονται οι ειδικότερες πτυχές των θεμάτων που άπτονται των χαρακτηριστικών βιοτικής εγκατάστασης, στέγασης και πρόσβασης σε δίκτυα κοινωνικής ωφελείας, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής φροντίδας και προτείνονται παρεμβάσεις  σε όλα τα προαναφερόμενα πεδία με στόχο την επίτευξη της κοινωνικής ένταξης του πληθυσμού των Ρομά.

Δείτε ολόκληρο το Επιχειρησιακό Σχέδιο για τους Ρομά

Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής

Το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής συντάχθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και εγκρίθηκε το Σεπτέμβριο του 2015.

Αποτελεί ένα έγγραφο σχεδιασμού που περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων και των οικοσυστημάτων στο υδατικό διαμέρισμα νήσων Αιγαίου. Η εφαρμογή του θέτει τις βάσεις για την αποτελεσματική προστασία και την ορθολογική χρήση των πολύτιμων υδατικών πόρων.

1η αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ (ΦΕΚ 4677)

Εκ των προτέρων αξιολόγηση

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex-ante evaluation) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 είναι μια θεωρητική ανάλυση/αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν την έναρξη υλοποίησής του με στόχο να εκτιμήσει το σχεδιασμό του προγράμματος σε συνάρτηση με τη λογική της παρέμβασης και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Εκπονήθηκε από ανεξάρτητο μελετητή και υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με το κείμενο του Προγράμματος.

Εκ των προτέρων αξιολόγηση

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη διαδικασία σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.

Εκπονήθηκε από ανεξάρτητο μελετητή και εγκρίθηκε με την ΚΥΑ 145746/27.01.2015.

ΣΜΠΕ