H Υπηρεσία

H Υπηρεσία

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου. Προέκυψε από τη σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση 32666/ΕΥΘΥ 324 (ΦΕΚ 717/24.4.2015) μετονομασία της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (που είχε συσταθεί το 2008 με την 9775/ΕΥΣ 1130 Κοινή Υπουργική Απόφαση) βάσει του Ν. 4314, άρ. 7/23.12.2014 (ΦΕΚ 265). Ουσιαστικά πρόκειται για την υπηρεσία που είχε διαχρονικά την ευθύνη διαχείρισης των Προγραμμάτων που αφορούσαν την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου (ΕΠΚΝΑ 2007-2013, ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου 2000-2006, και παλιότερα ΠΕΠ Νότιου Αιγαίου 1994-1999, ως Γραμματεία Επιτροπής Παρακολούθησης). Η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε το 2018 με την ΥΑ 49056/ΕΥΘΥ 367/08.05.2018 (ΦΕΚ 1645/11.05.2018) και στις αρχές και στις αρχές του 2019 με την ΥΑ 5218/ΕΥΘΥ 52/16.01.2019 (ΦΕΚ 182Β/31.01.2019). Διοικητικά, υπάγεται απευθείας στον Περιφερειάρχη Νότιου Αιγαίου.

Το 2022 η ΕΥΔ αναδιαρθρώθηκε, για τις ανάγκες της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, με την ΚΥΑ 68317/05.07.2022 (ΦΕΚ 3597 / 08.07.2022).

Η έδρα της υπηρεσίας βρίσκεται στην Ερμούπολη (οδός Σάκη Καράγιωργα 22, 841 00) όπου βρίσκεται και η έδρα της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, ενώ διαθέτει γραφείο και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας, 851 00), για την υποστήριξη των ΟΤΑ και των λοιπών φορέων υλοποίησης έργων της Δωδεκανήσου.

Η ΕYΔ απαρτίζεται από τις παρακάτω 4 Μονάδες με διακριτές αρμοδιότητες:

  • Μονάδα Α’ - Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
  • Μονάδα Β1’ - Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων των Προτεραιοτήτων 3, 4, 5, 7 και 8 του Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο" 2021-2027
  • Μονάδα Β2’ - Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων των Προτεραιοτήτων 1, 2 και 6 του Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο" 2021-2027
  • Μονάδα Γ’ - Οργάνωσης και Υποστήριξης

Σύμφωνα με την απόφαση σύστασής της, η ΕYΔ στελεχώνεται από 40 άτομα, 31 πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 6 τεχνολογικής και 3 δευτεροβάθμιας. Τα στελέχη της είναι είτε υπάλληλοι της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης (ΜΟΔ) ΑΕ, είτε δημόσιοι υπάλληλοι που -και στις δύο περιπτώσεις- αποσπώνται στην υπηρεσία. Επίσης, υπάλληλοι της ΕYΔ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ. 

Στον πίνακα στελεχών που βλέπετε εδώ παρατίθενται τηλέφωνα και e-mail επικοινωνίας. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε το αρμόδιο στέλεχος για το θέμα που σας ενδιαφέρει, χρησιμοποιείστε τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα για να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία.

Η ΕΥΔ είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το ISO 9001 : 2015 για το πεδίο εφαρμογής "Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων".

Στο αρχείο αυτό βλέπετε συνοπτικά την Πολιτική Ποιότητας που εφαρμόζει η ΕΥΔ.