Πινακίδες Έργων

Πινακίδες Έργων

Η ενημέρωση πολιτών και δικαιούχων είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότητας. Όπως έχει αποδειχτεί και στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους μέσω της πληροφόρησης και επικοινωνίας προωθείται η διαφάνεια και η ενημέρωση για τις δυνατότητες που προσφέρονται και το έργο που επιτελείται με συγχρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Ένα από τα επικοινωνιακά μέτρα που έχει καθιερωθεί είναι και η τοποθέτηση πινακίδων στους χώρους που υλοποιούνται τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και δράσεις.

Με την έναρξη υλοποίησης του έργου, σε σημείο ευδιάκριτο και προσβάσιμο από το κοινό, τοποθετείται η προσωρινή πινακίδα στην οποία υπάρχουν το λογότυπο του ΕΣΠΑ, οι σημαίες της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας του έργου (ονομασία, προϋπολογισμός, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα από το οποίο χρηματοδοτείται, δικαιούχος και κύριος στόχος του). Με την ολοκλήρωσή του, η πινακίδα αυτή αποσύρεται και αντικαθίσταται από μια μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα, κατασκευασμένη από κατάλληλο υλικό και σε μέγεθος προσαρμοσμένο στον χώρο όπου τοποθετείται.

Τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας, ακολουθώντας τα πρότυπα των εγκεκριμένων Επικοινωνιακών Οδηγών, είχε εκδώσει έντυπους οδηγούς με αναλυτικές πληροφορίες για τη μορφή και το περιεχόμενο των πινακίδων. Παρ’ όλα αυτά δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που γινόταν παρερμηνεία των οδηγιών ή εσφαλμένη χρήση των λογοτύπων. Για να διευκολύνει λοιπόν τους δικαιούχους, τους φορείς δηλαδή που είναι υπεύθυνοι για την τοποθέτησή τους, και να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα λαθών, η ΕΥΔ ανέπτυξε αυτή την ηλεκτρονική εφαρμογή με την οποία οι δικαιούχοι δημιουργούν μόνοι τους και πολύ εύκολα την πινακίδα που τους αφορά, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

Επιλέξτε αν θέλετε να δημιουργήσετε:

Οδηγίες συμπλήρωσης

Προσωρινές πινακίδες

Τοποθετούνται σε σημείο ευδιάκριτο και προσβάσιμο από το κοινό με την έναρξη και διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των έργων υποδομών που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής. Με την ολοκλήρωση, οι πινακίδες αυτές αποσύρονται και αντικαθίστανται από τις μόνιμες αναμνηστικές πλάκες.

Σε περίπτωση που η πράξη περιλαμβάνει περισσότερα από ένα υποέργα σημαντικού προϋπολογισμού, που χωροθετούνται σε διαφορετικό σημείο, πρέπει να τοποθετηθούν περισσότερες από μία πινακίδες (σε συνεννόηση με την ΕΥΔ).

Οι ελάχιστες διαστάσεις τους είναι 3 μ. πλάτος και 2,4 μ. ύψος. Εάν το μέγεθος αυτό κριθεί ασύμβατο με τον περιβάλλοντα χώρο (π.χ. εντός παραδοσιακού οικισμού), οι διαστάσεις μπορούν να προσαρμοστούν σε συνεργασία με την ΕΥΔ.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιλέξτε το Πρόγραμμα στο οποίο είναι ενταγμένη η πράξη.

Δικαιούχος: Επιλέξτε τον δικαιούχο της πράξης (σύμφωνα με την απόφαση ένταξης).

Ονομασία πράξης: Πληκτρολογήστε τον τίτλο της πράξης, όπως αναγράφεται στην απόφαση ένταξης. Σε περίπτωση που η πράξη περιλαμβάνει περισσότερα από ένα υποέργα σημαντικού προϋπολογισμού, στην πινακίδα αναγράφεται ο τίτλος του υποέργου (συμφωνείται με την ΕΥΔ).

Κύριος στόχος πράξης: Επιλέξτε τον κύριο στόχο της πράξης.

Προϋπολογισμός πράξης: Πληκτρολογήστε τον προϋπολογισμό της σύμβασης. Σε περίπτωση που η πράξη περιλαμβάνει περισσότερα από ένα υποέργα σημαντικού προϋπολογισμού, ο προϋπολογισμός που αναγράφεται στην πινακίδα συμφωνείται με την ΕΥΔ.

Ταμείο χρηματοδότησης: Επιλέξτε το ταμείο χρηματοδότησης που αναγράφεται στην απόφαση ένταξης.

Αναμνηστικές (μόνιμες) πινακίδες

Το αργότερο εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση μιας πράξης που αφορά στην αγορά υλικού αντικειμένου ή στη χρηματοδότηση έργων υποδομών, ο δικαιούχος τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό. Το υλικό κατασκευής (π.χ. μέταλλο, μάρμαρο κτλ.) και ο τρόπος τοποθέτησης των μόνιμων πινακίδων θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη μόνιμη εγκατάστασή τους.

Οι προτεινόμενες διαστάσεις είναι 60 εκ. πλάτος και 50 εκ. ύψος, αλλά για τη βέλτιστη προσαρμογή στον εκάστοτε χώρο, μπορούν να μεταβληθούν (σε συνεργασία με την ΕΥΔ).

Μετά τη συμπλήρωση των πεδίων πατήστε αποθήκευση και στη συνέχεια «Δημιουργία και Προβολή PDF» και η μακέτα της πινακίδας εμφανίζεται στην οθόνη σας σε υψηλή ανάλυση, έτοιμη για εκτύπωση και κατασκευή.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (με τον Β. Αραγιάννη στο τηλ. 22813 60823 / στην ηλεκτρονική διεύθυνση evagarag@mou.gr, με την Αγγ. Παλαιολόγου στο τηλ. 22813 60819 / στην ηλεκτρονική διεύθυνση agelpale@mou.gr, ή την κα Αγ. Αδαμοπούλου στο τηλ. 22813 60824 / στην ηλεκτρονική διεύθυνση aadamopoulou@mou.gr).

Αφίσες

Για την παραγωγή αφισών μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή που ανέπτυξε η ΕΥΣΕΚΤ στον σύνδεσμο posters2014-2020.esfhellas.gr.